Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Vastgoed-Experts.nl

Vastgoed-Experts.nl biedt deze site en de sitegerelateerde diensten aan in samenwerking met haar toeleveranciers, ontwikkelaars en gelieerde partijen ("Derden") onder de voorwaarden en condities zoals hieronder beschreven. Door het gebruik van de site (www.vastgoed-experts.nl) geeft u aan dat u akkoord bent met en gehouden bent aan deze voorwaarden en condities ook als een gewone handtekening mocht ontbreken, als gevolg van de digitale aard van het aanbod, de verwerking en vastlegging van gegevens. Op de toegang tot en het gebruik van de Site is het Nederlands recht van toepassing. Vastgoed-Experts.nl is gevestigd is in Tilburg en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 18061348, BTW nummer NL8098.78.033.B01.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Vastgoed-Experts.nl

1. Algemeen
Cliënt : de potentiële afnemer van zaken en/of diensten van Vastgoed-Experts.nl.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Vastgoed-Experts.nl, alsmede op de tussen Vastgoed-Experts.nl en de cliënt en/of leverancier gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Voorwaarden van cliënt zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met Vastgoed-Experts.nl overeenstemming bereikt is.

Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Vastgoed-Experts.nl en cliënt in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen,waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

2. Aanbod en overeenkomst
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door cliënt wordt aanvaard, heeft Vastgoed-Experts.nl het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een overeenkomst komt tot stand tussen Vastgoed-Experts.nl en de cliënt indien deze een aanbieding van Vastgoed-Experts.nl on-line, per e-mail of per fax of anderszins accepteert.

Alhoewel Vastgoed-Experts.nl de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Vastgoed-Experts.nl en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de cliënt hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

3. Prijzen / tarieven en betaling
De door Vastgoed-Experts.nl in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn (tenzij anders aangegeven) in euro's en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Vastgoed-Experts.nl behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van Vastgoed-Experts.nl, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingend rechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van Vastgoed-Experts.nl zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van Vastgoed-Experts.nl niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd verklaart de cliënt zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door Vastgoed-Experts.nl aan de cliënt middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.

4. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Vastgoed-Experts.nl niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Vastgoed-Experts.nl door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.

Onder overmacht wordt onder meer begrepen: bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;. vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Vastgoed-Experts.nl; transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Vastgoed-Experts.nl toe of van Vastgoed-Experts.nl naar de cliënt wordt gehinderd of belemmerd.

Vastgoed-Experts.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Vastgoed-Experts.nl opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan zestig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Indien Vastgoed-Experts.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Vastgoed-Experts.nl gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

5. Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom
De diensten van Vastgoed-Experts.nl zijn gericht op de vastgoed expert. De informatie die Vastgoed-Experts.nl verstrekt mag alleen voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vastgoed-Experts.nl producten van Vastgoed-Experts.nl te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.

6. Reclames / Aansprakelijkheid
Cliënt heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Vastgoed-Experts.nl geleverd product, dienen door de cliënt terstond aan Vastgoed-Experts.nl schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Vastgoed-Experts.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de cliënt de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door cliënt.

Vastgoed-Experts.nl is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen cliënt en verkopers van objecten en de eventuele gesloten overeenkomst tussen deze partijen en is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor een eventueel tot stand gekomen overeenkomst en de wijze van uitvoering daarvan.

Vastgoed-Experts.nl controleert niet de juistheid van informatie over objecten of andere soort informatie van derden, is slechts passief in het doorgeven van informatie, en is niet aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiend uit een onjuiste informatie.

De aansprakelijkheid van Vastgoed-Experts.nl ten opzichte van cliënt en of opdrachtgever voor schade, ontstaan door wel of niet toedoen van Vastgoed-Experts.nl. is beperkt tot het door cliënt aan Vastgoed-Experts.nl verschuldigd factuurbedrag.

Vastgoed-Experts.nl bevat links naar andere websites. Vastgoed-Experts.nl heeft geen invloed op deze websites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze websites.

7. Diversen
Indien cliënt aan Vastgoed-Experts.nl schriftelijk opgave doet van een e-mailadres, is Vastgoed-Experts.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat cliënt Vastgoed-Experts.nl een nieuw e-mailadres heeft doorgegeven.

Indien door Vastgoed-Experts.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. Cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Vastgoed-Experts.nl deze Voorwaarden soepel toepast. Vastgoed-Experts.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van cliënt gebruik te maken van derden.

Vastgoed-Experts.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

8. Toepasselijke recht en geschillenregeling
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vastgoed-Experts.nl is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Vastgoed-Experts.nl en cliënt zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

Leden kunnen hier inloggen
Vul hieronder uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op aanmelden.
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Nieuwe woningen